Хочете знати, хто такий сілабус?

main syllabus ???

                                     Актуальне: робоча програма навчальної дисципліни та силабус

 

У глосарії Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з’явився новий для вищої освіти України термін – «Силабус». З моменту його появи багато закладів вищої освіти постали перед дилемою: який документ необхідно використовувати формуючи навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни – робочу програму навчальної дисципліни, чи силабус, чи і те й інше?

     Намагаючись іти в ногу з модою в нормативній лексиці, частина закладів освіти основний документ навчальної дисципліни назвала силабусом, але його зміст залишився дослівною копією робочої програми навчальної дисципліни. Такі дії Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти трактує як підміну понять. Чим подібні та відрізняються ці два документи спробуємо розібратися детальніше.
     Робоча програма навчальної дисципліни – це нормативний документ університету, що визначає місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця, мету й завдання її вивчення, роль та значення дисципліни для забезпечення оволодіння здобувачами вищої освіти системою необхідних знань та вмінь. Як відомо, робоча програма навчальної дисципліни розробляється лектором – провідним викладачем кафедри або створеною для цього робочою групою кафедри, яка викладає таку дисципліну на основі освітньої програми та навчального і робочого навчального планів підготовки фахівця певного освітнього ступеня.
     За визначенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти силабус – це документ, в якому роз’яснюється взаємна відповідальність викладача і студента (більше про силабус:
    В ньому представляються процедури принципів оцінювання, політики академічної доброчесності і зміст курсу, а також календар його виконання. В силабусі мають бути озвучені вимірювані цілі, які викладач ставить перед своєю дисципліною. Студент має зрозуміти, чого він зможе навчитися, чим саме може бути корисним цей курс.
     Обов’язковими компонентами силабусу є анотація дисципліни, її місце освітній програмі, інформація про лектора, опис курсу, його структура та оцінювання засвоєння окремих його елементів, політика курсу, шкала оцінювання (форма силабуса на 2020-2021 н.р.).
     Отже робоча програма навчальної дисципліни – це нормативний документ університету, який є основою навчально-методичного комплексу дисципліни. На відміну від робочої програми навчальної дисципліни і її навчально-методичного комплексу, силабус створюється для студента і покликаний дати відповідь на запитання: що вчити? для чого вчити? які результати вивчення дисципліни? як оцінити отримані знання?                                                                                                      (Джерело https://nubip.edu.ua/node/77807 )
                                                     
 Розробка з дисципліни "Фізичне виховання" (КПІ)

До системи дистанційного навчання з дисципліни "Фізичне виховання", що розроблена кафедрами фізичного виховання і спортивного вдосконалення включено різні види завдань, що вкомплексі дозволяють підтримувати необхідний рівень фізичного та функціонального стану студентів, мають оздоровчу  та прикладну спрямованість в розвитку фізичних якостей.Вони мотивують свідоме відношення у студентів до самостійних занять фізичним вихованням на основі ретельного самоаналізу фізичного стану.

Блоки курсу:

- теоретичний;

- практичний.

Теоретичний блок:

- самостійне вивчення теоретичних відомостей з обраних видів спорту та рухової активності за допомогою текстів, літературних джерел, інтернет-посилань, презентацій;

- поточний контрольтестування залишкових знань після проходження студентами теоретичногоматеріалу.

- захистМКРза обраноютемою.

- Тести з фізичної підготовленості (техніка виконання);

- Функціональні проби;

Практичний блок:  для студентів основної та підготовчої груп за станом здоровʼяобовʼязково один раз на тиждень самостійне виконання практичногозавдання за програмою, запропонованою викладачем.

Звіти щодо виконаних комплексів фізичних вправ слід розміщуватиу вигляді медіа файлу на YouTube з надсиланням посилання до свого особистого кабінету до встановленої дати.

Додаткові вимоги до медіа файлу: під час виконання необхідно ввімкнути таймер, постійно знаходитися у кадрі у повний зріст.

У повідомленні до відео надати текст з ПІБ, факультетом, академічною групою, номером навчальної групи обраного відділення, дати і часу виконання.

За виконання комплексу фізичнихвправнараховується 0,5 бала.

На основі аналізу показників тестів фізичної підготовленості та аналізу техніки виконання запропонованих вправ,студенту пропонується виконання комплексу, що відповідає рівню його фізичної підготовленості.

В практичний блок входять:

- комплекс вправ для загального розвику;

- комплекси вправ на основні мʼязові групи;

- комплекси вправ спрямовані на розвиток мʼязової сили, видів витривалості, рухової координації і гнучкості.

Методико-практична робота щодо контролю свого функціонального стану (щоденник самоконтролю).

Мета - навчити студентів самоаналізу свого фізичного стану на основі отриманих результатів тестування.

На основі отриманих показників студент має зробити висновки щодо рівня стану здоровʼя, розвитку фізичних якостей, функціонування дихальної та ССС.